Özel Öğrencilik

A. Genel Başvuru Koşulları

Lisans veya yüksek lisans programından mezun olmak.

Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrencilik statüsünde ders alanların daha sonra lisansüstü programlara kabulü durumunda son üç akademik yıl içerisinde olmak koşuluyla, özel öğrencilik statüsünde İngilizce eğitim dilinde alınan derslerden İYTE Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin  15 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen başarı koşulunun sağlandığı en fazla iki ders, EABDB’nin uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü eğitime sayılabilir.

B. Başvuru için Gerekli Belgeler

1) Dilekçe

2) Diploma veya onaylı örneği

3) Yabancı uyruklu adayların pasaport fotokopisi

C. Başvuru Yapılacak Adresler

Adayların yukarıda belirtilen başvuruda gerekli belgeler ile Yerleşke Ofisi adresine şahsen ya da posta ile başvurmaları gerekmektedir.  2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Özel Öğrenci başvurusu 21-25 Ocak 2019 arasında yapılacaktır. Başvuru evraklarının eksiksiz olarak şahsen teslim edilmesi veya posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Posta ile başvurularda evrakların kurumumuza ulaşması için son tarih 25 Ocak 2019 mesai bitimidir. Postadaki gecikmeler veya eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

D. Başvuruların Değerlendirilmesi

Adayların başvuruları Anabilim Dalı Başkanlıklarınca değerlendirilir.

E. Değerlendirme Sonuçlarının İlanı

Değerlendirme sonuçları Enstitümüz Yönetim Kurulu’nda görüşülerek onaylandıktan sonra web sayfamızda ilan edilir.

*İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün Lisansüstü Programlarında Eğitim-Öğretim Dili %100 İngilizcedir.

Özel Öğrencilik Başvuru Dilekçe Örneği için tıklayınız.